УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН LIXRDRINK.COM

I. ПРЕДМЕТ

Чл.1. Настоящите условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между “ЕЛИКСИР” ООД, с ЕИК 207505975, гр. София ул. “Даскал Никита” № 2, представлявано от Христо Илиянов Ваташки, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и клиентите, наричани по-долу „Ползвател“ и/или “Потребител”, на електронния магазин „LIXRDRINK.COM”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”. Настоящите Общи условия уреждат правилата за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, както и правилата за поръчка, сключване изпълнение на договор за покупко-продажба и доставката на стоките, предлагани на сайта. LIXRDRINK.COM е официален домейн, регистриран надлежно от Доставчика.

Чл.2. Настоящите условия пораждат действие за всеки Ползвател на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН след приемането им, което се извършва чрез поставяне на отметка за съгласие, запознаване и приемането на Общите условия от всеки Ползвател на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. С поставянето на знак „Х“ в полето за съгласие Ползвателят декларира, че е запознат с текста на настоящите Общи условия и приема същите, като приема правилата за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и сключване и изпълнение на договор за продажба на стоки от разстояние и доставка на продуктите, предлагани на LIXRDRINK.COM. Неразделна част от Общите условия за ползване са Политиката за поверителност при обработване на лични данни, с която можете да се запознаете тук, и Политиката за бисквитки с която можете да се запознаете тук. При сключване на договор за продажба от разстояние чрез LIXRDRINK.COM, настоящите Общи условия се явяват неразделна част от този договор.

Чл.3. Ползватели по смисъла на настоящите Общи условия са всички физически или юридически лица, използвали интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за получаване на информация, регистриране на Поръчка и сключване на договор за покупко-продажба и доставка на продуктите, предлагани от Доставчика.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл.4. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на Доставчика: “ЕЛИКСИР” ООД.
 • Вписване в публични регистри-Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията: ЕИК 207505975.
 • Седалище и адрес на управление: България, гр. София, 1574 ул. “Даскал Никита” № 2.
 • Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр.София, 1574 ул. “Даскал Никита” № 2.
 • Данни за кореспонденция: България, гр. София, ул. “Даскал Никита” № 2, тел: +359898362288, e-mail: office@lixrdrink.com.
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 207505975.
 • Надзорни органи:
  • Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg.
  • Комисия за защита на потребителите, Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" № 4А ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.bg.
  • Столична регионална здравна инспекция, Адрес: ул. Враня № 20 ет. 2, Телефон: 02/813 04 13, E-mail: priemna@srzi.bg, Уеб сайт: www.srzi.bg.
 • Орган за алтернативно разрешаване на спорове: Обща помирителна комисия със седалище в гр.София към Комисия за защита на потребителите: https://www.kzp.bg/bg/pomiritelna-komisiya/ Европейска платформа за алтернативно решаване на спорове към Европейската комисия достъпна на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл.5. LIXRDRINK.COM е електронна платформа за търговия на стоки на територията на Р България, достъпна на адрес в Интернет https://www.lixrdrink.com, чрез която Ползвателите има право и възможност да сключат договори за покупко-продажба и доставка на продуктите, предлагани от Доставчика.

Чл.6. Договорът се сключва чрез отправяне на предложение от Ползвателите под формата на Поръчка, която следва да бъде потвърдена от Доставчика чрез телефонно обаждане или имейл съобщение. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН автоматично изпраща потвърждение за регистриране на постъпилото предложение за сключване на Договор от разстояние, наричано по-долу за краткост „Поръчка“.

Чл.7. Чрез LIXRDRINK.COM Ползвателите имат възможност да:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация, абонамент за информация и новини и избиране и заявяване на опция за абонамент за стоките;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.
 • Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките предлагани от LIXRDRINK.COM;
 • Да заявяват абонамент на стоките съобразно предложените на сайта опции за абонамент и да сключат договор за периодична продажба и доставка на стоки.
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори вкл. чрез електронни средства за разплащане.
 • Да получават информация за нови стоки предлагани от Доставчика в LIXRDRINK.COM.
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в LIXRDRINK.COM чрез интерфейса на страницата на LIXRDRINK.COM достъпна в Интернет;
 • Да бъдат уведомявани за правата произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на LIXRDRINK.COM в Интернет;
 • Да упражняват правото си на отказ когато е приложимо по Закона за защита на потребителите.

Чл.8. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, съобразно приложимите законови разпоредби, спазвайки принципите за добросъвестност и етика, и добри търговски практика.

Чл.9.1. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба и/или договор за периодична продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://www.lixrdrink.com, или друго средство за комуникация от разстояние. За избягване съмнения Договора от разстояние се счита за сключен от деня в който Доставчика е потвърдил поръчката по телефон и/или имейл адрес до Ползвателя. Ползвателят има право да прегледа и коригира направената поръчка преди потвърждението и изпращането й.

Чл.9.2. По силата на сключения с Ползвателите договор Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки.

Чл.9.3. Ползвателите заплащат на Доставчика цена за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите Общи условия. Цената за стоката, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, е крайна и включва всички дължими данъци и такси, като същата се потвърждава след това с мейл или телефонно обаждане към Ползвателя. За доставка на поръчаните стоки се дължи заплащане на отделна цена.

Чл.9.4. Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите Общи условия.

Чл.9.5. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, и се посочва с включен ДДС преди завършване на поръчката, като същата се определя и калкулира автоматично съобразно действащата тарифа и правилата за доставка на куриерския партньор.

Чл.9.6. Доставчикът има право да откаже направена покупка, в случай, когато има съмнение за злонамереност, както и при изчерпване на даден артикул. Полученият мейл за регистрация на поръчката не е потвърждение, че ДОСТАВЧИКА може да осигури нейното изпълнение.

Чл.10. Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Чл.11. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл.12.1. За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за изпращане на предложения за сключване на договор за покупко-продажба и за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които ЕЛЕКТРОННИЯТ магазин изисква регистрация или да попълни необходимите данни, за да направи своето предложение без да извършва регистрация, каквато възможност предлага ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл. 12.2. Името и паролата за Регистрация и създаването на Профил за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл. 12.3. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват пред-договорни отношения.

Чл. 12.4. При извършване на регистрацията и изпращане на предложение за сключване на договор („Поръчка“), Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Чл. 12.5. В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

V. СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.13.1. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Процедура по изпращане на предложение за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, се осъществява чрез:

 • Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, като за тази цел Ползвателя предоставя необходимите данни. В последствие използвайки интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН регистрират Поръчка, която представлява предложение за сключване на Договор от разстояние, и/или
 • Изпращане на предложение за сключване на Договор от разстояние, без регистрация, каквато възможност предлага интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, и/или
 • Изпращане на предложение за сключване на Договор от разстояние посредством обаждане на телефонния номер, предоставен като контактен такъв в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В телефония разговор Ползвателя предоставя необходимите данни, за да бъде регистрирана поръчката

Чл.13.2. За извършване на поръчката Ползвателят избира на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавя същите към списък със стоки за покупка („Количка“) съобразно процедурата описана по-горе.

Чл.13.3. При поръчка Ползвателят следва да предостави данни за извършване на доставката – адрес за доставка, имена, телефон, имейл адрес и юридически данни (ако клиента е юридическо лице и е пожелало да му бъде издадена фактура).

Чл.13.4. При поръчка Ползвателят след да избере начин и момент за плащане на цената. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН предлага следните начини на заплащане на стоките:

 • Чрез наложен платеж при доставка на стоките
 • Чрез виртуален POS терминал чрез My Pos при завършване и изпращане на поръчката

* В случай, че стойността на поръчката на Ползвателят е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика

Чл.13.5. Договорът за покупко-продажба на стока чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се счита за сключен след като Доставчикът изрично уведоми Ползвателя посредством изпращане на потвърждение на електронния имейл, предоставен от Ползвателя на Доставчика, че приема направената поръчка. Потвърждение за направената поръчка не се счита за сключване на договор за покупко-продажба на стока чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл.13.6. В случай на сключване на договор за покупко-продажба с използване на други средства за продажба от разстояние, включително договор, сключен по телефона: Ползвателя предоставя необходимата информация по телефон, след което Доставчикът изпраща информация за предложения договор за покупко-продажба на електронния имейл, предоставен от Ползвателя. В случай че Ползвателя предпочете да предостави своите данни по телефон, то той се задължава да се запознае с Условията за ползване преди да премине към предоставяне на данни за предложение за сключване на Договор от разстояние.

Чл.13.7. Договорът се сключва на български език и за него са приложими разпоредбите на българското законодателство.

Чл.13.8. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията на Поръчка и/или съдържащи се в личния профил на Ползвателя и/или предоставени лично от Ползвателя по телефон. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

Чл.13.9. Профил в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се счита за създаден от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба от разстояние на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването, изпратено от Доставчика към Ползвателя по електронен път или по телефона, с потвърждение че стоката е изпратена към Ползвателя.

Чл.13.10. Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл.13.11. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Ползвателя или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

Чл.14.1. Всички изображения, поместени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН имат единствено за цел да създадат известна представа за предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН да не отговарят на външния вид на съответната стока. Доставчикът няма да носи отговорност за такива несъответствия. Настройките на мониторите на Ползвателите, също могат да променят цветовете на изображенията, за което Доставчика не носи отговорност.

Чл.14.2. Доставчикът полага усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Въпреки това, като се има предвид възможностите за допускане на технически грешки или пропуски в информацията, ДОСТАВЧИКЪТ уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

Чл.14.3. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл.14.4. Доставчика не гарантира наличност на поръчаните стоки.

Чл.15.1. Доставката на стоките се извършва чрез куриери на “Спиди” АД и “Еконт Експрес” ООД. С условията за доставка Ползвателите мога да се запознаят в раздел “ДОСТАВКА” на страницата на електронния магазин. Точна информация за цената на доставката на всяка поръчка може да получи при завършването на поръчката си, след избор на конкретен метод за доставка, като същата се изчислява автоматично съобразно действащата тарифа на куриерския партньор.

Чл.15.2. Доставчикът се стреми да осигурява безплатна доставка при достигане на определена стойност на поръчката. Условията за безплатни доставки могат да бъдат различни в зависимост от периода на годината и натоварването на куриерските партньори.

Чл.15.3. При неполучена пратка повече от веднъж Ползвателят заплаща всички куриерски разходи за транспорт при бъдещи негови поръчки, като цената се определя от Доставчика в платформата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и се предоставя като предварителна информация.

Чл.15.4. При получаване на пратката, Ползвателят е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка/поръчка. Ако Ползвателят не откаже стоката от куриера и не уведоми Доставчика в платформата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. В случай, че при доставяне на стоката Ползвателят желае да я откаже и да не я приеме, разходите за транспорт в двете посоки са за негова сметка.

Чл.15.5. Опции за доставка:

Възможните видове доставка и сроковете, в които ще бъде изпълнена тя, може да се видят под името на всеки продукт, както и преди финализиране на поръчката. Налични са опции за доставка до личен адрес, до офис на куриерска фирма. Цената на доставка зависи от много фактори като натовареността на куриерите, конкретния период от годината, както и възможностите на Доставчика. Някои продукти имат задължителна такса за доставка в зависимост от обема и теглото си. Размерът на таксата се посочва преди завършване поръчката в профила Ползвателят.

Чл.15.6. При констатирани нарушения във външния вид на стоката Потребителят е длъжен да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл.16. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл.17.1. Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за всеки предлаган продукт е посочена информация за основните характеристики и естеството на стоката, информация за състава, опаковката, инструкция за използване, условията за употреба на стоката, влиянието, което тя оказва върху други стоки и услуги при евентуална съвместна употреба или използване, срок на годност, когато е приложимо;

Чл.17.2. Цената на стоките е с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в страницата на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНИЯ МАГАЗИН. Доставчикът има право да променя цената, когато тя е въведена грешно и/или е обект на техническа или програмна грешка, както и при промяна на цената, на която се търгува дадената стока.

Чл.17.3. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

 • При избиране на стоките и добавянето им в „Количка“ с цел отправяне на предложение за сключване на договора за покупко-продажба;
 • В телефонен разговор посредством телефонния номер, предоставен като контактен такъв в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, преди да бъде регистрирана и потвърдена поръчката.

Чл.17.4. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя посредством интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл.17.5. Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

Чл.17.6. Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в раздел „Доставка“.

Чл.17.7. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл.18.1. Потребителите се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. За авансово плащане ще се смята всяко плащане извършено преди доставката на поръчаните стоки.

Чл.18.2. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл.19.1. Поръчаната стока се доставя на посочения от Ползвателя адрес за доставка обичайно в срок до 3 работни дни от датата на потвърждаване на поръчката или друг срок договорен между страните. Очакваният срок за доставка се посочва при завършване на поръчката. В случаите когато стоката не е получена след изтичането на максималният предвиден срок за доставка, Ползвателят е длъжен да информира служителите на Доставчика в срок от 5 работни дни, за да се изясни причината за забавянето и/или липсата на поръчаната стока. В случаите когато няма подаден сигнал от Ползвателя, се счита, че доставката е извършена надлежно и ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не носи отговорност за недоставени стоки.

Чл.19.2. Доставчикът си запазва правото да удължава посочените очаквани срокове за доставка с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите. С предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката, Доставчикът може да удължава сроковете за доставка и с повече от 7 (седем) дни при определени условия (метеорологични, пътни условия, поръчка извън работно време). В случай, че първоначалния срок за доставка е бил от съществено значение за Потребителя и той е заявил това при поръчката, Потребителят може да откаже поръчката при удължаване на срока за доставката й.

Чл.19.3. В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Ползвателя до Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика.

Чл.19.4. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми (в случай че има извършено предварително плащане) в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

Чл.19.5. Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по предоставянето на стоката с доставянето й от страна на куриерския партньор на Доставчика.

VII. РЕКЛАМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл.20.1. Потребителят има право на основание чл.50 от Закона за защита на потребителите да се откаже от сключения договор за продажба от разстояние, без да посочва причини, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в срок от 14 дни, считано от датата на:

 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя
 • при договор за продажба, или:
 • когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;
 • при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя,
 • при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

Със стандартните указания за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 7 към Закона за защита на потребителите можете да се запознаете в Приложение № 2 към настоящите Общи условия.

Чл.20.2. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност, като например храни, напитки и хранителни добавки;
 4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

Чл.20.3. Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. С приемането на настоящите Общи условия се счита, че Потребителя се е запознал и с текстовете на настоящия член.

Чл.20.4. Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора и в случай, че вече е получил обратно стоката, предмет на договора. Доставчикът възстановява получените суми по банков път, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство, като настоящото изречение се прилага, в случай, че правото на отказ е упражнено в 14-дневен срок от получаване на стоката и стоката е изпратена обратно към Доставчика в рамките на този 14-дневен срок. В случай, че стоката, за която потребителят е направил отказ от сключения договор в рамките на 14 дни от получаване на стоката, е заплатена с карта, възстановяването на заплатената сума се извършва единствено по същата карта, с която е платено.

Чл.20.5. При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителят на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от безплатната стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

Чл.20.6. Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл.20.7. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен в Приложение № 1 към настоящите Общи условия. Стоките следва да се изпращат без наложен платеж, на адреса на Доставчика, а именно гр. София, ул. “Билянини Извори” № 10. Стоки изпратени с наложен платеж, няма да бъдат приемани от Доставчика.

Чл.20.8. Когато доставчикът в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл.20.9. В случай на доставка на стоки, които се доставят заедно с други стоки в комплект (т.нар. bundle стоки), при упражняването на правото на отказ на Потребителя по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, Потребителят следва да върне целия комплект, така както го е получил и в същия търговски вид. В случай, че някои от стоките, които са част от bundle продукта не подлежат на връщане съгласно нормативната уредба, то Потребителят се съгласява, че целият bundle продукт не подлежи на връщане.

Чл.20.10. В допълнение на горните разпоредби, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Чл.20.11. В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката, което следва да бъде върнато едновременно с връщане на стоката.

Чл.20.12. При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол и др.

Чл.20.13. При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Доставчика.

Чл.20.14. В случай на спор между Потребител и Доставчика във връзка с продажба на стоки от LIXRDRINK.COM, Потребителят има възможност да отнесен спора за разрешаване пред Орган за алтернативно разрешаване на спорове, включен в списъка по чл.181п от Закона за защита на потребители.

Чл.20.15. Разпоредбите на този член не са приложими при покупка направена от юридическо лице. В този случай се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Чл.21.1. Ползвателя има право на рекламация при всяко несъответствие и дефект на стоката. Рекламацията се предявява писмено по имейл на Доставчика с посочване на предмета на самата рекламация. Ползвателя връща стоката обект на рекламация, като я изпраща до адрес посочен от Доставчика. В едномесечен срок и след преглед, Доставчика уведомява Ползвателя дали ще удовлетвори претенцията му. Едномесечния срок по предходното изречение започва да тече от деня на връщане на стоката до Доставчика.

Чл.21.2. При получаването на продукта Ползвателят е длъжен незабавно да го прегледа и в случай, че констатира видими недостатъци като: нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

Чл.21.3. В случай, че са налични дефекти, нарушаване на опаковката, козметични транспортни дефекти или установени липси в окомплектовката в присъствие на куриера или лицето, извършващо доставката, се съставя констативен протокол като Клиентът отказва да получи пратката.

Чл.21.4. В случай, че Ползвателят не направи оглед на получения/те продукт/и и не предяви незабавни претенции, продуктът се смята за одобрен.

Чл.21.5. При връщане на продукта към Доставчика, транспортните разходи са за сметка на Ползвателят. За избягване на съмнение – при върнат продукт за сметка на Доставчика, последния си запазва правото да удържи платените транспортни разходи от сумата която подлежи на възстановяване на Клиента.

Чл.21.6. В случай че клиента-юридическо лице е изискал фактура, Доставчика издава кредитно известие към вече издадената фактура и възстановява заплатената сума по банкова сметка на юридическото лице.

Чл.22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, Закона защита на потребителите, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за електронната търговия.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.23. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН LIXRDRINK.COM (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика “ЕЛИКСИР” ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл.24. Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, публикувани публично или непубликувани, и/или свързани по някакъв начин с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни отношения или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

Чл.25. Нито едно условия от сключения между Доставчика и Ползвателя договор за покупко-продажба няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика към Ползвателя да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или описанията на стоките по какъвто и да е начин.

Чл.26. Ползвателят няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

Чл.27. При копиране или възпроизвеждане на информация както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на vitalite.bg, Ползвателят носи наказателна и имуществена отговорност. Доставчикът има право да претендира обезщетение за всички претърпени преки и непосредствени вреди.

IX. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПОЛИТИКА НА БИСКВИТКИТЕ

Чл.28.1. Личните данни на Ползвателите се обработват от Доставчика в качеството му на администратор на лични данни Предоставянето на Лични данни от Ползвателя е доброволно, но необходимо за създаването на Профил, използването на определени услуги или предложението за сключване, сключването и изпълнението на договор за покупко - продажба.

Чл.28.2. Информация за обработката на лични данни и политиката за бисквитките може да бъде намерена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в съответните Политика за поверителност при обработване на лични данни и Политика за бисквитките, които се явяват неразделна част от настоящите Общи условия.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29.1. Настоящите Общи условия за ползване на електронния магазин „LIXRDRINK.COM” са приети и влизат в сила на 01.05.2024 г., като същите са публикувани на http://www.lixrdrink.com. “ЕЛИКСИР” ООД си запазва правото да променя или актуализира настоящите Общи условия с цел изпълнение на законови изисквания, повишаване качеството на предлаганите услуги и защита на интересите ви. Всички промени в Общите условия за ползване на електронния магазин „LIXRDRINK.COM” ще бъдат публикувани на http://www.lixrdrink.com, като ще влизат в сила от датата на публикуването им. Тази връзка Ви препоръчваме редовно да проверявате съдържанието на настоящия документ. Към всеки договор, сключен чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се прилагат Общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за покупко-продажба

Чл.29.2. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

Чл.29.2. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Общи условия, предоставяните в „LIXRDRINK.COM” услуги и други, моля да ги изпращате на следните адреси на електронна поща: оffice@lixrdrink.com

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

До “ЕЛИКСИР” ООД, с ЕИК 207505975

България, гр.София, 1574, ул. “Даскал Никита” № 2

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

.............................................................................../описание на продукта/

Стоката е поръчана на ......................

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

·                сключване на договора – при договор за услуги

·                приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 28.05.2022 г.)

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние.

“ЕЛИКСИР” ООД, с ЕИК 207505975

България, гр.София, 1574, ул. “Даскал Никита” № 2

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата на:

- приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя - при договор за продажба, или:

- когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

-  при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя,

-  при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето решение да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или на електронна поща). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, но това не е задължително.

За да спазите срока на отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора, очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас на следния адрес: гр. София,ул. “Билянини Извори” № 10, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок;

Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите за връщане зависят от теглото на пратката. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата в размер на 10 лв. при връщане на продукт, а при пратка с по-голямо тегло се начислява допълнителна такса, която зависи от ценовата политика на съответния куриер.

Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране